Co oznacza przyjęcie propozycji ubezpieczyciela o wypłacie określonego odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

Zgodnie z ustawą wraz z oświadczeniem o przyjęciu propozycji ubezpieczyciela osoba, która złożyła wniosek, składa oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. W praktyce oznacza to, że poszkodowany w wyniku błędu lekarskiego pacjent, przyjmując odszkodowanie i zadośćuczynienie od ubezpieczyciela placówki medyczne, w której doszło do zaniedbania ze strony personelu medycznego, nie będzie już w stanie dochodzić swoich roszczeń w związku z tym błędem medycznym  w postępowaniu sądowym. Chyba że pojawią się inne szkody (np. na tle zmian spowodowanych błędem medycznym dojdzie do rozwoju innej choroby, np. wystąpienie padaczki u dziecka z porażeniem mózgowym), które nie były znane do momentu złożenia wniosku.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.