Zadośćuczynienie za śmierć matki i jej małoletniej córki dla męża oraz ojca i syna oraz brata zmarłych

Zasądzone kwoty:

 • na rzecz męża i ojca zmarłych:
  • 145 000 zł zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią żony;
  • 40 000 zł odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia jego sytuacji życiowej ze względu na śmierć żony
  • 145 000 zł zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią córki;
  • 15 000 zł odszkodowania na rzecz powoda z tytułu znacznego pogorszenia jego sytuacji życiowej ze względu na śmierć córki
 • na rzecz syna i brata zmarłych
  • 145 000 zł zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią matki;
  • 40 000 zł odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej w związku ze śmiercią matki
  • 97 000 zł zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią siostry

Okoliczności wydania wyroku:

W wypadku samochodowym spowodowanym przez nietrzeźwego kierowcę zmarły H.W. i Z. W.  Powodowie również podróżowali z nimi samochodem, ale udało im się przeżyć wypadek. W chwili śmierci H.W miała 33 lata, a Z. W. 6 lat.

Przyznając zadośćuczynienia we wskazanych kwotach na rzecz powodów, sąd miał na uwadze, że rodzinę przed wypadkiem łączyły silne więzi emocjonalne. Małżonkowie byli zgodną, kochającą się parą, nie występowały między nimi konflikty. Zmarła H.W. cały swój czas poświęcała mężowi i dzieciom.

Jak ustalił sąd, po śmierci żony i córki powód wpadł w depresję, miał myśli samobójcze. Korzystał z pomocy psychologa i podjął leczenie w poradni zdrowia. W momencie wydawania wyroku nadal nie pogodził się z ich śmiercią. W czasie postępowania biegła psychiatra rozpoznała u powoda zaburzenia adaptacyjne związane ze śmiercią żony i córki, które oceniła na 5 % uszczerbku na zdrowiu. Ponadto śmierć żony znacząco wpłynęła na sytuacje życiową powoda – przerwał studia w trakcie ostatniego semestru, wycofał się z działalności społecznej i politycznej, w celu pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad półtorarocznym synem.

W ocenie biegłej psycholog po śmierci matki i siostry również sytuacja małoletniego powoda uległa bardzo niekorzystnej zmianie. Biegła wskazała, że co prawda na obecnym etapie powód nie jest jeszcze w stanie pojąć charakteru sytuacji, jednak reaguje na emocje otoczenia. Dodatkowo biegła wskazała, że nieodwołalna utrata jednego z rodziców stanowi poważny wstrząs w życiu dziecka, tym silniejszy, im bardziej jest ono świadome tego faktu i im ściślejsza była więź uczuciowa z osobą zmarłą. Możliwość doznań urazowych wzrasta wraz z wiekiem dziecka, które z biegiem lat coraz lepiej rozumie i coraz głębiej przeżywa śmierć bliskich. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, utrata matki jest czynnikiem silnie traumatyzującym, nawet jeśli chodzi o osoby dorosłe. Wraz ze śmiercią matki i siostry małoletni powód utracił bezpowrotnie szanse na wychowanie się w pełnej, szczęśliwej rodzinie o prawidłowej atmosferze wychowawczej, która zapewniałaby dziecku optymalne warunki rozwoju.

Zasądzając na rzecz Powodów zadośćuczynienie, sąd miał na uwadze, że otrzymali oni wcześniej od pozwanego kwoty po 5 000 zł zadośćuczynienia za śmierć żony i córki oraz kwoty 5 000 zł i 3 000 zł za śmierć matki i siostry.

Zasądzając odszkodowanie na rzecz powodów sąd wskazał, że powód po śmierci żony i córki znacząco zmienił swoje plany życiowe – zrezygnował ze studiów, działalności społecznej i politycznej, co ma przełożenie również na jego sytuacje materialną. Natomiast małoletni powód będzie wychowywał się bez matki, w niepełnej rodzinie, co również ma przełożenie na jego sytuację życiową. Ustalając kwoty odszkodowania sąd miał na uwadze, że powodowie otrzymali wcześniej odszkodowanie w wysokości po 10 000 zł od pozwanego.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 14 marca 2013 r., sygn. akt: I ACa 1090/12

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.