Zadośćuczynienie za śmierć męża i córki

Zasądzone kwoty:

470 000 zł tytułem zadośćuczynienia dla powódki za śmierć męża i córki

Okoliczności wydania wyroku:

Powódka podróżowała samochodem z mężem i córką. W wyniku wypadku samochodowego mąż powódki J.L. poniósł śmierć na miejscu, a jej córka I.L zmarła w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. W chwili śmierci miała 15 lat. Powódka odniosła w wypadku obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni.

Ustalając kwotę zadośćuczynienia sąd miał na uwadze fakt iż powódka miała tylko jedno dziecko – pierwsze zmarło tuż po urodzeniu. Córkę urodziła w wieku 40 lat i była jej upragnionym, długo oczekiwanym dzieckiem. Wzajemne relacje między małżonkami oraz relacje z córką były bardzo dobre rodzina była zżyta. Ponadto po śmierci męża i córki powódka została sama -  jedyną bliską rodziną Powódki był starszy brat, który ze względu na swój stan zdrowia nie mógł jej pomagać ani stanowić dla niej oparcia. Powódce po tragicznej śmierci męża i córki brakuje woli i chęci życia.

Powódka po wypadku podjęła terapię psychologiczną i psychiatryczną, i w czasie trwania procesu nadal ją kontynuowała. Przyjmowała na stałe leki. U powódki rozpoznano zespół stresu pourazowego oraz utrzymującą się nasiloną reakcję żałoby o obrazie zespołu depresyjno-lękowego. Rokowania w zakresie stwierdzonych zaburzeń psychicznych zostały ocenione jako niepomyślne. W początkowym okresie po wypadku wymagała stałej obecności osoby trzeciej. W późniejszym czasie nadal wymagała pomocy w prowadzeniu domu. Pogorszyła się również jej sytuacja materialna, jako że po wypadku nie radziła sobie z prowadzeniem działalności gospodarczej – własnego gabinetu stomatologicznego. Biegły psychiatra ocenił, że powódka jest zdolna do samodzielnej egzystencji, ale niezdolna do pracy.

Sąd miał na uwadze fakt iż w czasie postępowania likwidacyjnego powódka otrzymała od pozwanego 15 000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć córki, 15 000 zł zadośćuczynienia za śmierć męża oraz 35 000 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci męża.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 8 marca 2013 r., sygn. akt: I ACa 1252/12

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.