Jak uzyskać dokumentację medyczną?

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji tego prawa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (szpital, przychodnia, prywatny gabinet lekarski) jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentację medyczną prowadzi się także w postaci elektronicznej.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (takie upoważnienie należy sporządzić na piśmie). Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Zasadą jest, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z kilku wyjątkami wyrażonymi w ustawie. Po tym czasie dokumentacja medyczna jest niszczona.

Z praktyki wynika, że wystarczająca jest ustna prośba pacjenta lub osoby upoważnionej o wydanie kopii całości dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Możecie Państwo również zwrócić się pisemnie do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych o wydanie kopii całości dokumentacji medycznej (a także umieścić prośbę o przesłanie kopii na Państwa adres). Treść przykładowego wniosku:

Wnoszę o wydanie mi kserokopii całej dokumentacji medycznej dotyczącej udzielonych mi świadczeń zdrowotnych (PESEL: [PESEL]) podczas hospitalizacji w dniach od [x] do [x]. Proszę o przesłanie sporządzonych kopii pocztą na mój adres.

Zwracamy uwagę, że w procesie oceny Państwa sprawy pod kątem prawidłowości postępowania medycznego istotne są m.in. następujące dokumenty:

  • jeżeli sprawa dotyczy pogotowia ratunkowego – karta zlecenia wyjazdu,
  • jeżeli sprawa dotyczy leczenia ambulatoryjnego (przychodni) – ambulatoryjna historia choroby,
  • jeżeli sprawa dotyczy leczenia szpitalnego – pełna dokumentacja medyczna, w tym wszystkie badania laboratoryjne (np. wyniki posiewów), karty obserwacyjne, a także w przypadku wykonywania zabiegów podczas hospitalizacji – tzw. protokół operacyjny.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.