Czy karta informacyjna wystarczy, aby rozpocząć sprawę o błąd medyczny?

Przy wypisie ze szpitala, pacjent otrzymuje kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, która zawiera podsumowanie przebiegu hospitalizacji – rozpoznanie postawione przez lekarzy, opis leczenia, krótkie sprawozdanie z przeprowadzonych badań i zalecenia. Karta informacyjna nie jest dokumentem wystarczającym do przeprowadzenia analizy leczenia pod kątem wystąpienia ewentualnego błędu medycznego, dlatego konieczne jest uzyskanie ze szpitala kopii całej historii choroby. Jest ona wydawana zawsze na wniosek pacjenta.

Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentacje pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 2 przywołanej wyżej ustawy, podmiot leczniczy ma obowiązek sporządzić wyciąg, odpis, kopię lub wydruk. Należy zauważyć, że zgodnie z ustawą, wykonanie przez podmiot leczniczy kopii, wyciągu czy odpisu może być odpłatne.

Szpitale i przychodnie zazwyczaj posiadają gotowy wzór wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej. Jeśli nie, wystarczy napisać krótkie pismo, w którym zwrócą się Państwo o wydanie kopii dokumentacji medycznej, wraz ze wskazaniem, jakiego okresu leczenia ma dotyczyć ta dokumentacja oraz sposób jej odbioru.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.