Kiedy jest możliwe dochodzenie renty w związku z błędem medycznym?

Oprócz zadośćuczynienia i odszkodowania, prawo przewiduje również możliwość dochodzenia przez osobę poszkodowaną renty bieżącej. Jest to świadczenie wypłacane poszkodowanemu co miesiąc w ustalonej kwocie, przez czas trwania skutków popełnionego błędu medycznego. Renty można dochodzić w przypadku, gdy w wyniku błędu medycznego poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły wyniki powodzenia na przyszłość. W związku z tym renty można dochodzić, jeżeli np. w przypadku danej osoby jest konieczne kontynuowanie określonego leczenia czy rehabilitacji w przyszłości, a leczenie to lub rehabilitacja nie są w całości finansowane przez NFZ, albo jeżeli w związku z leczeniem poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie możliwość powrotu do pracy, którą wykonywał przed leczeniem.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.