Odmowa przyjęcia do szpitala - co możemy zrobić?

O tym, czy pacjent w danym przypadku zostanie przyjęty do szpitala zawsze decyduje dyżurny lekarz. Jest tak niezależnie od tego czy pacjent „przychodzi z ulicy” czy ma skierowanie do szpitala wystawione przez innego specjalistę. Poniżej dowiedzą się Państwo, jak powinna wyglądać procedura odmowy przyjęcia do szpitala oraz co można zrobić w takim przypadku.

1. W jakich przypadkach lekarz może odmówić przyjęcia do szpitala?

Co do zasady lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta do szpitala za każdym razem, gdy uważa że stan pacjenta w danej chwili nie wymaga leczenia szpitalnego. Decyzja ta powinna zostać podjęta zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej, w tym po zbadaniu pacjenta.

Za każdym razem, gdy pacjent udaje się do izby przyjęć czy SORu lekarz dyżurny powinien ocenić jego stan. Ocena stanu nie może pobieżna, przebiegać „na oko”, ale wymaga zbadania pacjenta oraz zapoznania się z wynikami badań pacjenta z jego wcześniejszego leczenia – jeżeli je ze sobą przyniósł. W przypadku, gdy pacjent posiada skierowanie do leczenia szpitalnego, lekarz powinien ocenić, czy stan pacjenta wymaga przyjęcia natychmiastowego czy planowego – w drugim przypadku powinien ustalić termin planowego przyjęcia pacjenta do szpitala.

Jeżeli w ocenie lekarza pacjent nie wymaga przyjęcia do szpitala, powinien wystawić pisemną kartę odmowy przyjęcia do szpitala, w której powinny znajdować się następujące informacje:

 • przyczyna zgłoszenia się do szpitala;
 • rozpoznanie postawione pacjentowi przez badającego go lekarza;
 • opis dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta;
 • wyniki przeprowadzonego badania podmiotowego i przedmiotowego;
 • uzasadnienie przyczyny odmowy przyjęcia do szpitala;
 • zalecenia dalszego postępowania dla pacjenta;
 • dane i podpis lekarza odmawiającego przyjęcia do szpitala.

W przypadku, gdy dany szpital nie może zapewnić danej osobie wymaganej pomocy – np. szpital nie posiada specjalistycznego oddziału, na którym mógłby być leczony pacjent lub nie posiada wolnych miejsc – musi wskazać pacjentowi inną placówkę, w której uzyska pomoc. Należy pamiętać, że jeżeli pacjent jest w stanie ciężkim i wymaga natychmiastowej pomocy, może zostać odesłany do innego podmiotu dopiero po jej udzieleniu.

Jeżeli w ocenie pacjenta, lekarz podejmuje niewłaściwą decyzję odmawiając mu przyjęcia do szpitala, może jeszcze w trakcie wizyty zażądać opinii innego lekarza pracującego w podmiocie leczniczym. Gdy lekarz odmówi pacjentowi, uznając żądanie za bezzasadne – musi odnotować takie żądanie i odmowę w karcie odmowy przyjęcia do szpitala.

Karta odmowy przyjęcia do szpitala powinna zostać od razu wręczona pacjentowi. Należy zwrócić uwagę, żeby zgłosić lekarzowi wszystkie odczuwane dolegliwości – nawet jeśli nie wydają nam się istotne – oraz żeby zostały one wpisane do karty odmowy przyjęcia do szpitala.

2. Co zrobić w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala?

W przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, pacjent może:

 • złożyć skargę na lekarza do dyrektora szpitala;
 • złożyć skargę na szpital do właściwego miejscowo wojewódzkiego oddziału NFZ – na stronie internetowej NFZ znajduje się opis jak złożyć skargę krok po kroku;
 • złożyć skargę na lekarza do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy właściwej Okręgowej Izbie Lekarskiej – w wyniku skargi Rzecznik podejmie postępowanie wyjaśniające wobec lekarza i jeżeli uzna to za stosowne może wobec niego wszcząć postępowanie dyscyplinarne;
 • złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec lekarza lub szpitala do Rzecznika Praw Pacjenta.

Podmiot, do którego pacjent złoży skargę lub wniosek będzie zobowiązany sprawdzić, czy odmowa przyjęcia do szpitala była zasadna. W przypadku, gdy nie była – może wyciągnąć konsekwencje wobec lekarza lub szpitala. Należy pamiętać, że lekarz nie ma prawa odmówić przyjęcia do szpitala pacjenta, który wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia.

3. Co można zrobić, jeżeli w wyniku nieprzyjęcia do szpitala stan pacjenta się pogorszył lub pacjent zmarł?

Przede wszystkim należy pamiętać, żeby zgłosić się do szpitala ponownie, jeżeli tylko pojawią się nowe dolegliwości lub nasilą się te, które występowały w momencie wizyty w szpitalu i starać się o ponowne przyjęcie. 

W przypadku, gdy brak przyjęcia do szpitala miał poważne skutki w postaci pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub jego śmierci, możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności lekarza, który odmówił przyjęcia pacjenta do szpitala lub podmiotu leczniczego. Chodzi tu zarówno o odpowiedzialność karną lekarza, jak i cywilną lekarza i podmiotu leczniczego.

Jest to możliwe nie tylko w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta w trybie pilnym, ale również w trybie planowym – np. jeżeli zabieg, który miał zostać wykonany u pacjenta był kilkukrotnie odkładany z przyczyn leżących po stronie szpitala i w konsekwencji doszło do pogorszenia stanu pacjenta, lub przeprowadzony zabieg przyniesie mniejsze efekty niż wykonany we wcześniejszym terminie.

Jeżeli w rezultacie nieprzyjęcia do szpitala Państwa stan zdrowia pogorszył się, jeżeli odmowa przyjęcia do szpitala skutkowała śmiercią osoby bliskiej, a Państwo szukacie pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowania - zapraszam do kontaktu (wstępna analiza służy przygotowaniu oferty prowadzenia sprawy, jest bezpłatna i do niczego Państwa nie zobowiązuje).

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.