Czym jest przedawnienie roszczeń dot. błędów medycznych?

Przedawnienie roszczenia oznacza w uproszczeniu to, że po pewnym okresie od zdarzenia, z którym związana jest odpowiedzialność podmiotu leczniczego, dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty jest praktycznie uniemożliwione. Ogólne zasady odnoszące do przedawnienia roszczeń w sprawach medycznych są następujące:

  • W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
  • Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (przestępstwa), roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
  • Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Dodatkowe informacje na temat przedawnienia znajdą Państwu w innym wyjaśnieniu: Czy dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za błąd medyczny jest ograniczone terminem?

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.