Zadośćuczynienie dla rodziców, rodzeństwa i babki zmarłej

Zasądzone kwoty:

  • po 120 000 zł zadośćuczynienia na rzecz rodziców zmarłej
  • po 50 000 zł odszkodowania na rzecz rodziców zmarłej
  • po 65 000 zł zadośćuczynienia na rzecz rodzeństwa zmarłej
  • 40 000 zł zadośćuczynienia na rzecz babki zmarłej

Okoliczności wydania wyroku:

J. P. zmarła w wyniku wypadku komunikacyjnego. Była osobą młodą, uczącą się. Z powództwem o zadośćuczynienie wystąpili jej rodzice, rodzeństwo oraz babka.

Uzasadniając wysokość przyznanego zadośćuczynienia, sąd pierwszej instancji wskazał, że rodzinę łączyły ze zmarłą silne więzi emocjonalne. Na wysokość przyznanego powodom zadośćuczynienia istotny wpływ miał również fakt iż zmarła była osobą bardzo młodą, wchodzącą w dorosłość, a jej śmierć nagła i tragiczna, co zwiększało krzywdę powodów. Posiłkując się opinią biegłego, sąd wskazał, że zakres krzywdy, jaka dotknęła powodów był duży, szczególnie w przypadku matki. Sąd apelacyjny podzielił w pełni to stanowisko.

Dodatkowo, sąd przyznał również na rzecz rodziców zmarłych kwoty po 50 000 zł tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd wskazał, że zmarła pomimo młodego wieku dzięki zdobywanej wiedzy i innym umiejętnościom, była istotnym wsparciem dla rodziny, a zwłaszcza dla swoich rodziców i tym samym dawała nadzieje dla swoich rodziców na lepsze życie i uzyskanie stabilności finansowej. Ponadto, w związku z jej śmiercią wystąpiły trudności w funkcjonowaniu rodziny zmarłej wynikające z depresji będącej skutkiem śmierci dziecka. Ze względu na stan emocjonalny rodziny zmarłej utrudnione lub uniemożliwione było w przypadku rodziców zmarłej pełnienie dotychczasowych ról. Powyższe wnioski sąd oparł na opinii biegłego psychologa.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 29 grudnia 2015 r., sygn. akt: 370/15

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.