Co powinien zawierać wniosek składany do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

Wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (składany w przypadku błędów lekarskich) powinien zawierać: 

 1. dane pacjenta:
  1. imię i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;
  4. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;
  5. imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy;
 2. wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, jeżeli dotyczy;
 3. adres do doręczeń;
 4. dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
  1. firmę,
  2. adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy;
 5. uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
 6. wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;
 7. propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, ale nie wyższa niż:
  1. 100 000 zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta;
  2. 300 000 zł w przypadku śmierci pacjenta. 

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.