Zawezwanie do próby ugodowej krok po kroku

Szablon zawezwania do próby ugodowej ws odszkodowania medycznego znajdziesz tutaj.

Czym jest wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej to pismo kierowane do sądu, w celu ugodowego zakończenia sporu między stronami. Złożenie takiego wniosku w sądzie przerywa bieg przedawnienia roszczenia. W związku z tym, jeżeli termin przedawnienia naszego roszczenia jest bliski, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej może przyczynić się do zawarcia ugody z podmiotem leczniczym, z którym jesteśmy w sporze, a gdyby to było niemożliwe, pozwoli zyskać czas konieczny do zebrania dokumentów i przygotowania pozwu.

Jak złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej składa się do wydziału cywilnego sądu rejonowego, w którego obszarze znajduje się siedziba podmiotu, od którego domagamy się roszczeń. Wniosek może zostać nadany pocztą lub złożony na dzienniku podawczym odpowiedniego sądu.

Wniosek podlega opłacie. Opłatę ustala się w następujący sposób:

a)      w przypadku sumy dochodzonych roszczeń poniżej 20 000 zł jest to 1/5 opłaty od pozwu, która wynosi:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Przykład: w przypadku, gdy chcemy uzyskać kwotę 15 000 zł tytułem zadośćuczynienia, opłata od wniosku będzie wynosiła 1/5 kwoty 750 zł czyli 150 zł.

b)      w przypadku sumy dochodzonych roszczeń powyżej 20 000 zł opłata wynosi 1/5 z 5% sumy dochodzonych roszczeń.

Przykład: w przypadku, gdy suma dochodzonego odszkodowania i zadośćuczynienia wyniesie 250 000 zł to wtedy opłata od wniosku o zawezwania do próby ugodowej wyniesie 1/5 kwoty 12 500 zł czyli 2500 zł.

Opłata może zostać uiszczona w kasie właściwego sądu lub przelewem na numer rachunku bankowego podany na jego stronie internetowej.

Jakie informacje powinny zostać zawarte we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej?

 • nazwa i adres sądu, do którego kierujemy wezwanie
 • dane wnioskodawcy/wnioskodawczyni - imię, nazwisko, adres i nr PESEL (w przypadku kilku wnioskodawców należy podać ich dane);
 • dane strony przeciwnej – w przypadku podmiotu leczniczego jego nazwę, adres, nr KRS, w przypadku indywidualnego lekarza jego imię, nazwisko, firmę oraz nr NIP i REGON
 • kwoty (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta) jakich domaga się wnioskodawca/wnioskodawczyni
 • krótki opis okoliczności w jakich doszło do błędu medycznego – przebieg leczenia, skutki, wymienić jakie w ocenie poszkodowanego wystąpiły nieprawidłowości po stronie personelu medycznego
 • uzasadnienie wysokości dochodzonych kwot – należy opisać krzywdę związaną z błędem medycznym, a w przypadku dochodzenia odszkodowania również opisać koszty poniesione w związku z leczeniem.

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku
 • odpis wniosku dla strony przeciwnej

Co dzieje się po złożeniu wniosku o zawezwania do próby ugodowej?

Jeżeli wniosek jest kompletny i prawidłowo opłacony, sąd wyznacza posiedzenie i wzywa na nie wnioskodawcę oraz stronę przeciwną, w celu umożliwienia stronom zawarcia ugody. Ważne jest, żeby wnioskodawca był obecny na posiedzeniu, ponieważ inaczej strona przeciwna może wystąpić o obciążenie go kosztami wynagrodzenia swojego pełnomocnika za stawiennictwo się na posiedzeniu.

 

           

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.