Jak będą liczone koszty, jeżeli wygram tylko w części?

W postępowaniu cywilnym panuje zasada, że strona, która przegrywa proces, powinna ponieść jego koszty. Oznacza to, że w orzeczeniu, sąd decyduje w jakim stopniu powód i pozwany powinni ponieść koszty w postaci opłaty od pozwu, koszty wynagrodzenia biegłych, a także inne koszty postępowania jak np. zwrot kosztu dojazdu świadka na rozprawę. W związku z tym, jeżeli sąd w całości uwzględni żądania powoda, wówczas nałoży na pozwanego obowiązek zwrotu powodowi kosztów jakie ten poniósł wnosząc opłatę od pozwu oraz zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych. Natomiast jeżeli sąd zasądzi na rzecz powoda jedynie część roszczenia, np. 60 %, wówczas na pozwanego zostanie nałożony obowiązek zwrotu kosztów proporcjonalnie, tj. w 60%, a powód poniesie koszty w 40 %, a więc w takim zakresie, w jakim przegrał proces.

Zobacz inne wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi).

Sprawdź, jakimi sprawami medycznymi się zajmujemy.

Skontaktuj się i uzyskaj naszą opinię w swojej sprawie.